Otwarcie domu zakonnego w Po­znaniu dokonało się w dość niezwy­kłych okolicznościach. Dr Edmund Piechocki, znany polskim oblatom jeszcze w okresie ich działalności wśród emigracji w Westfalii, zacią­gnął u nich pożyczkę. Kiedy jego przedsiębiorstwo zbankrutowało, w zamian za zaciągnięty dług ofiaro­wał oblatom swój udział w nieru­chomości w Poznaniu przy ul. Ostat­niej 14, którą posiadał wraz z bra­tem Stefanem. Była to cegielnia wraz z terenem 7,5 ha, z którego wy­dobywano glinę, oraz dom i zabu­dowania gospodarcze. Ponieważ Stefan Piechocki również był gotów odstąpić swoją własność, 3 stycz­nia 1927 r. oblaci nabyli całą nie­ruchomość. Pismem z 30 maja 1927 r. ks. Prymas, kard. August Hlond, bardzo życzliwy Zgromadze­niu, wyraził zgodę na otwarcie do­mu zakonnego w dawnym domu Piechockich. Była to wtedy rzeczy­wiście ostatnia ulica, leżąca na przedmieściu Poznania.

Ze względu na korzystne położe­nie samego miasta o. Franciszek Kowalski natychmiast przeniósł do Poznania swoją siedzibę. Razem z nim zamieszkali dwaj misjonarze parafialni: ojcowie Jan Kulawy oraz Stanisław Baderski i brat Czesław Li­siecki.

 

Dom zakonny Misjonarzy Oblatów 1927 rok

 

 

1928-1929 – praca duszpasterska i rekolekcyjna. Misje św. w Polsce, w Niemczech i we Francji.

25 IX 1929 – odwiedził nasz domek kardynał August Hlond – Prymas Polski . Zachęcał do dalszej wytrwałej pracy.

12-13 XII 1929 – odbyła się w naszym klasztorze Rada Prowincjalna:  o.Prowincjał, o. Jan Kulawy, o. Teofil Nandzik, o.  Jan Pawołek.

1931 – skład domu: o. Fr. Kowalski – superior o. Jan Pawołek – 1 asesor i o. Leonard Nandzik– 2 asesor, o. Paweł Koppe, o. Jan Skrzyniecki – ekonom, br. Paweł Woryna, br. Michał Dąbrowski i br. Wincenty Kiełbasiewicz.

 

Klasztor Misjonarzy Oblatów 1931-1978

 

Październik i listopad 1931 – pięciokrotne odwiedziny  kardynała Augusta Hlonda –  Prymasa Polski.

26 II 1933 – rezydencja o. Prowincjała Jana Nawrata przenosi się z Obry do Poznania.

1935 –  liczba ojców znacznie się powiększyła: o. Prowincjał Jan Nawrat, o. Superior Cyrys, o. Jan Kulawy, o. Leonard Nandzik, o. Paweł Kulawy, o. Jan Hadryan, o. Purgoł,  o. Zdebel, o. Karolewski, o. Potoczny, o. Staniszewski i o. Śmieja.

O. Cyrys starał się o upiększenie domu. Przeniósł główne wejście z frontu na stronę południową. Z sieni i poczekalni utworzył bibliotekę, a równocześnie salkę rekreacyjną ojców. W części cegielni utworzył kaplicę publiczną, teren koło cegielni zaczął niwelować, boczny budynek urządził na rekolekcje zamknięte. W tym roku w domu  zaprowadzone zostało oświetlenie elektryczne.

Zachorował ciężko o. Prowincjał i podał się do dymisji. Następcą jego w kwietniu 1936 roku został o. B. Wilkowski.

15 IX 1938 – kardynał August Hlond – Prymas Polski założył parafię Chrystusa Króla.  Na kościół parafialny przeznaczono kaplicę w cegielni, a pierwszym proboszczem został o. Leon Spychalski.

3 XII 1938 – odwiedził kościół bp Dymek.

1939 – najważniejszym dla nas wydarzeniem poza wybuchem II wojny światowej, były odwiedziny  kardynała Villeneuve. 22 marca odprawił w naszym kościele Mszę św.

1940 –  Niemcy pozwolili zostać w Poznaniu o. proboszczowi Spychalskiemu i wikaremu o. Richterowi. Inni musieli się stawić w „Domu żołnierza”, skąd ich wywieziono do klasztoru salezjanów w Lądzie. Msze św. w naszej parafii wolno było odprawiać tylko w niedzielę od 9.00 do 11.00.

15 VIII 1940 – o. proboszcz został wywieziony do obozu w Dachau. Opuścić nasz dom musiał również o. Richter, który zamieszkał w Żabikowie.

Przez cały czas okupacji od 12 października 1941 do lutego 1945 roku,  parafia była pozbawiona kościoła, toteż wierni chodzili do kościoła Matki Bożej Bolesnej. Kościółek nasz został zamieniony na fabrykę garnków. W czasie wojny w naszym domu – zgromadzono dzieci, które przeznaczono na wywóz do Niemiec. Niemcy odkryli w nich „cechy germańskie”.

1945 –  gdy się zbliżył front, siostry zakonne i br. Frąckowiak udali się do domu Sióstr Zmartwychwstanek na Górczynie. Skoro front posunął się dalej, wrócili i zaczęli porządkować nasz dom: wynosili amunicję, czyścili korytarze i pokoje. Starali się urządzić kaplicę. Przybył również  o. Szymurski, który spowiadał i odprawiał Mszę św. W lutym przybył o. Rzadkiewicz i dla wiernych odprawiał nabożeństwa w kaplicy domowej.

Wojsko sowieckie zajęło część domu. Pozostało tu miesiąc.  Po uporządkowaniu domu, zaczęto porządkować kościół.

11 II 1945 – odbyły się Msze św.  o godz. 8.30  i  10.30  w kaplicy klasztornej. Pod koniec kwietnia wrócił z wygnania o. Wilkowski, prowincjał.

Powoli zaczęli się zjawiać ojcowie i bracia z różnych stron Polski.

1946 – do domu poznańskiego należeli: o. Prowincjał B. Wilkowski, o. Superior Jan Geneja, o. S. Granieczny, o. L. Spychalski, o. Mańkowski, o. Cieślak, o. Rogala, o. Ruciński, o. Janas.

Wygłoszono 50 misji św. i 13 rekolekcji.

1947 – 85 misji św. i 19 rekolekcji.

1948 – 160 prac w jednym roku !!!

1950 – misjonarze wykonali 100 prac, w tym 43 misji św. i odnowień.

1952 –   bp Jedwabski w naszym domu kilka razy odprawił dzień skupienia.

16-18 i 25-27 VII 1966 – wizyta o. Deschateletsa,  generała.

24 I 1970 – w naszej kaplicy domowej święcenia 5 diakonów i 1 subdiakona. Święceń udzielił  bp Jedwabski.

5 VI 1970 – przybył do naszego domu o. Deschatelets, generał i bp Plumey.

17 V 1973 –  odwiedziny o.  Richarda Hanleya, generała z Rzymu.

1974 –  Ilość przeprowadzonych misji ludowych: 40,  rekolekcji: 123, kazań odpustowych, prymicyjnych:  679.

17 II 1975 – o godz. 19.00 Misjonarze Oblaci obchodzili święto oblackie. Koncelebrowanej mszy św. przewodniczył  o. Alfons Kupka, prowincjał.

15 II 1976 –  uroczystości ku czci bł. Eugeniusza de Mazenoda rozpoczęły się o godz. 17.00. Udział wzięli: abp Antoni Baraniak, bp Tadeusz Eter, oraz kapłani naszego miasta. Było 30 kapłanów.

16 II 1976 –  drugi dzień uroczystości. Przybyło 110 sióstr zakonnych i bp Marian Przykucki.

17 II 1976 –  przybyło 15 zakonników z Poznania.

28 II  1976 –  zatwierdzenie dokumentacji planów nowego domu.

Wielki Post: wygłoszonych zostało 28 serii rekolekcji.

21 IV 1976 –   decyzja na rozbudowę klasztoru. Projekt wykonał o. A. Kupka.

14 V 1976 –   rozpoczęto wykop pod budowę nowego domu. Całą pracę organizuje o. A. Strancich.

24 VI  1976 – prace budowlane przy pierwszej kondygnacji – piwnica.

31 VI 1976 –  ukończono surowy stan parteru.

9-10 IX 1976  – wizyta o. Fernanda Jette, generała z Rzymu.

30 XI  1976 – stoi nowy dom w stanie surowym.

Ilośc rekolekcji: 99, misji ludowych: 9, peregrynacji: 6, rekolekcji młodzieżowych: 10, kazań powołaniowych: 186.

19 V 1977 –  bp Tadeusz Etter gościł w naszym klasztorze. Wyraził uznanie dla pracy misjonarskiej oblatów, zwłaszcza w czasie peregrynacji. Oblaci głoszą misje i przeprowadzają peregrynacje w 121 parafiach.

20 XI 1977  –  odbyła się uroczystość złotego jubileuszu pobytu oblatów w Poznaniu – po­łączona z odpustem parafialnym ku czci Chrystusa Króla. Gospodarzami uroczystości byli:  o. A. Kupka, prowincjał i superior domu oraz proboszcz o. K. Czarnecki. W uroczystości uczestniczyło bardzo dużo wiernych. O godz. 11.00 przybywa biskup Tadeusz Etter – sufragan poznański. Po powitaniu go przez przedstawicieli parafii o. prowin­cjał naświetlił krótko historię powstawania domu i parafii. W odpo­wiedzi  biskup Tadeusz wyraził radość, że  może razem z nami być i modlić się. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył  bp T. Etter, który również wygłosił interesującą homilię na temat zako­nów w archidiecezji poznańskiej, w której przed odzyskaniem wolnoś­ci nie było ani jednego zakonnika. Dopiero od r. 1916 zaczęły wracać dawne zakony i powstawać nowe; m. in. Misjonarze Oblaci M.N. Oblaci przybyli do archidiecezji w r. 1920, a do Poznania w 1927 r. Bis­kup podkreślił, że ze starej cegielni powstaje i rozwija się, a dzisiaj szczególnie, tętni życiem klasztor, a przy nim kościół parafial­ny i praca duszpasterska. Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej przeprowadzają w archidiecezji dużo prac misyjnych i rekolekcyjnych. Obecnie 136 misji i rekolekcji peregrynacyjnych w przeciągu półtora roku. Ich zgromadzenie liczy w Polsce 203 ojców, 31 braci, 67 kleryków, 15 nowicjuszów i 107 juniorów.

Maj 1978 – misjonarze ludowi głoszą misje św. w Poznaniu m.in.  Fara, katedra, św. Marcin, na Winogradach , św. Wojciech, w Naramowicach, na Górczynie. Misje te są prowadzone w związku z nawiedzeniem obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej.

2 VII 1978 –  rozbiórka starego domu.

Budowa nowego domu

11 XI 1979  –  pierwszy zamieszkał w nowym domu – o. Kazimierz Kozicki, później o. Strancich, o. Łaciok, o. Lizoń i o. Kowalik.

21 V 1980 – wręczenie krzyży misyjnych przez arcybiskupa Jerzego Strobę misjonarzom jadącym na Madagaskar.

19 III 1985  –  pierwsze w naszej historii spotkanie braci w Poznaniu.

23 XII 1985 – zakończył się ostatni etap budowy domu, który trwał od maja 1976 roku. Została po raz ostatni odprawiona Msza św. w starej kaplicy na 2 piętrze, od dzisiaj kaplica znajduje się na parterze.

15 XII 1986  – wizyta o. Marcelo  Zago, generała.

29-5 VI 1987  – zjazd oblackich prowincjałów z Europy. Obecny był również o. M. Zago, generał.

16 XI 1995  – spotkanie z  biskupem Chrapkiem  redaktorów i dziennikarzy miasta Poznania.

17 VI 1996 – wizytacja klasztoru poznańskiego przez o. generała  z Rzymu.

29 V 2001 – w klasztorze gościł  kardynał Chicago –  Francis George.

15 IX 2001 –  odwiedził nasz klasztor o. generał – Wilhelm Steckling z Rzymu.

2001 –  misjonarze ludowi wygłosili 48 serii rekolekcji wielkopostnych i adwentowych i 2 misje św.

Po serii jubileuszów, obchodzonych w naszych domach i wspólnotach, przyszła kolej na jubileusz domu poznańskiego, który prawie od początku jest także domem prowincjalnym. W uroczystość świętego Eugeniusza de Mazenoda, 21 maja 2002 roku, na dziewięć dni przed faktyczną datą erygowania domu poznańskiego przed 75-ciu laty, odprawiony został jubile­usz. Ojciec prowincjał – Paweł Latusek OMI i superior domu poznańskiego o. Tadeusz Hajduk OMI zaprosili do jubileuszowej koncelebry nowego Metropolitę archidiecezji poznańskiej – arcybiskupa Stanisława Gądeckiego. W licznej koncelebrze, byli także poprzedni prowincjałowie Polskiej Prowincji Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej: Ojciec senior domu poznańskiego Feliks Matyśkiewicz OMI, o. Józef Tomys OMI, o. Alfons Kupka OMI, o. Leonard Głowacki OMI, o. Jan Bielecki OMI; zaproszeni oblaci związani z domem po­znańskim, domownicy i liczne grono kapłanów diecezjalnych i zakonnych miasta Poznania. Mszy świętej jubileuszowej przewodniczył arcypasterz, natomiast okolicznościową laudację wygłosił o. Alfons Kupka OMI. Uczynił to w sposób bardzo sugestywny i dynamiczny. Wszystkim słuchającym przybliżył postać świętego naszego ojca założyciela, w oparciu – jak powiedział – o najpiękniejszą biografię, która wyszła spod pióra jego następcy na biskup­stwie w Marsylii, bpa Rogera Etchegaraya. W swojej mowie przypomniał także historię o tym, jak oblaci weszli w posiadanie starej cegielni i domu przy ulicy Ostatniej, w którym za­mieszkali, a który potem modernizowali i przebudowali. Ojciec Kupka odwoływał się do słów ojca założyciela, że „oblaci zawsze muszą mieszkać na budowie”. Kiedy przestają bu­dować kościoły i zakładać nowe misje i nowe parafie to znak, że coś niedobrego zaczyna dziać się u oblatów. Serdeczne słowa skierował także pod adresem  arcybiskupa i jego poprzedników na stolicy biskupów poznańskich mówiąc o „zrośnięciu się diecezji poznań­skiej z oblatami i oblatów z tą diecezją”. Były także słowa skierowane do przybyłych para­fian. Ojciec prowincjał przywitał przybyłych gości, a podziękował za przybycie superior do­mu. Ostatnie słowo do zebranych w kościele skierował arcybiskup, który oblatów poznał jako kilkunastoletni ministrant. Powiedział, że spotkania z oblatami z tamtych lat wspomina „nie­mile”, bowiem ile razy jechał z rodzinnego Strzelna z ministrantami na mecz piłki nożnej do Markowic – jego drużyna zawsze wracała pokonana. Przypomniał, że koronowana figura Matki Bożej przybyła do Markowic ze Strzelna – i on nie wie do dziś jak to się oblatom uda­ło… W tej podniosłej,  a jednocześnie pełnej serdeczności atmosferze odbyła się duchowa część jubileuszu, zakończona uroczystym błogosławieństwem. W czasie przejścia z kościoła do klasztoru abp Stanisław Gądecki  zatrzymywał się, aby błogosławić najmłodszym uczestnikom jubile­uszu i porozmawiać z dorosłymi.

2002  – misjonarze ludowi wygłosili 6 misji św. i 56 serii rekolekcji.

8 XII 2004  – 150 rocznica ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu NMP. 7 grudnia została odprawiona w naszym kościele Msza św. pod przewodnictwem  abpa Stanisława Gądeckiego.

2005 –  wspólnota liczy 29 ojców i 4 braci. Misjonarze wygłosili 49 serii rekolekcji wielkopostnych  i 2 misje św.

2006  – 15 ojców naszego klasztoru głosiło w tym roku rekolekcje parafialne.

19 X 2006 –  bp Zdzisław Fortuniak zwrócił się do oblatów, aby objęli duszpasterstwo na lotnisku Ławica.

21 V 2007  – Mszy św. koncelebrowanej z udziałem 40 kapłanów przewodniczył bp Zdzisław Fortuniak. W tym dniu przypada wspomnienie św. Eugeniusza de Mazenoda.

25 V 2007  – wizyta ojca generała – Wilhelma Stecklinga z Rzymu.

8 XII 2007  – naszą Patronką jest Niepokalana. Na nasze święto o. superior zaprosi bpa Antoniego Dydycza z  Drohiczyna.

20 V 2008 –  uroczystościom ku czci św. Eugeniusza przewodniczył  abp Stanisław Gądecki.

21 V 2011 – uroczystościom ku czci św. Eugeniusza przewodniczył bp Marek Jędraszewski, który po skończonej Eucharystii poświęcił pomnik św. Eugeniusza.

25 X 2011 – odwiedziny o. generała – Louisa Lougen.

24 XI 2012 – nowe ogrodzenie klasztoru.

28 I 2014 –  o. prowincjał w czasie rekolekcji dla przełożonych wręczał nowe wydanie Konstytucji i Reguł.

21 V 2014 –  uroczystość św. Eugeniusza. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył  bp Jacek Pyl OMI z Ukrainy.

30-7 VII 2014 – administracja prowincjalna na rekolekcjach w Aix en Provence.

11 IX 2014  – o. Antoni Bochm został prowincjałem, a o. Marian Puchała – wikariuszem prowincjalnym.

15-17 X 2014 – spotkanie oblatów zajmujących się mediami w różnych krajach europejskich.

13-14 I  2015 – peregrynacja kopii obrazu Matki Bożej w klasztorze.

27 III 2015   – dzień skupienia pod przewodnictwem  bpa Tadeusza Lityńskiego.

21 V  2015 – uroczystość św. Eugeniusza. Mszy św. przewodniczył  bp Eugeniusz Jureczko.

6 VI 2015  – Msza św. w kaplicy z okazji 50 lat kapłaństwa o. Andrzeja Grzesiaka.

30 VI  2015 – po 51 latach opuścił nasz klasztor o. Alfons Kupka. Dostał obediencję do Lublińca.

14 X  2015 – na rok przybyli do naszego klasztoru klerycy z Madagaskaru (nauka języka polskiego), aby kontynuować studia w Obrze.

17 I 2016 – w TVP Poznań wyemitowano reportaż o pracy Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej  w Poznaniu.

25 I 2016 – w 200 rocznicę istnienia zgromadzenia odbyła się w kościele uroczysta Msza św., której przewodniczył  bp G. Balcerek. W uroczystościach udział wzięli przełożeni domów oblackich, a także poznańska wspólnota oblatów. Mszę św. transmitowała Telewizja Trwam i Radio Maryja.

16-19 II 2016  – wizytacja domu poznańskiego, której przewodniczył  o. Marian Puchała, wikariusz prowincjalny.

21 V 2016  – św. Eugeniusza. Uroczysta Msza św. w kościele pod przewodnictwem bpa G. Balcerka.

W uroczystość św. Piotra i Pawła o godz. 7.00 rano odbyła się w kaplicy klasztornej Msza św., w czasie której zakończył urząd superiora o. Krzysztof Borodziej, a rozpoczął o. Krzysztof Ziętkowski. Zastępcą superiora został o. Paweł Ratajczyk ( 1 Radny). Kolejni radni to: o. Piotr Bednarski, o. Marcin Wrzos i o. Mariusz Bosek. Ekonomem jest o. Piotr Osowski.

10-14 VII 2016 –  gościliśmy 9 nowicjuszy ze Świętego Krzyża: 7 przyszłych kleryków i 2 braci, którzy zdawali egzamin wstępny na Wydziale Teologicznym UAM w Poznaniu.

 

 

14-15 2016 – odbyły się w Kodniu uroczystości odpustowe ku czci Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Z domu prowincjalnego obecny był o. prowincjał , o. wikariusz prowincjalny, o. P. Latusek, o. J. Czernecki, o. K. Ziętkowski, o. M. Wrzos, o. M. Swat, o. M. Lis, o. M. Bosek, o. W. Chojnowski, o. W. Nazaruk, fr Mamy, fr Hipolit i s. Gaudioza.

14 X 2015 – przyjechali do domu prowincjalnego klerycy z Madagaskaru: fr Herinirina A Mamy i i fr Randriatsalama Hippolyte. W czasie pobytu w Poznaniu uczyli się języka polskiego i pomagali Prokurze Misyjnej podczas niedziel misyjnych. 31 sierpnia kończą swój pobyt w naszym klasztorze i rozpoczynają studia teologiczne w WSD w Obrze.

1 IX 2016 – został nagrany przez TVP Poznań program z udziałem ojców Prokury Misyjnej, który został wyemitowany 4 września w TVP 1.

14 IX 2016 – w Rzymie rozpoczęła się 36 Kapituła Generalna Misjonarzy Oblatów, która zakończy się w połowie października. Z poznańskiego klasztoru wziął udział o. Antoni Bochm, prowincjał.

29 IX 2016 – odwiedził nasz klasztor biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej – Wiesław Lechowicz.

29 IX 2016 – Prokura Misyjna przeniosła się z „Białego domu” do piwnicy klasztoru.

Ojciec Antoni Bochm, prowincjał został 3 października 2016 wybrany Radnym Generalnym na Europę Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów.

11-13 X 2016 – w Licheniu odbyło się dwudniowe zebranie plenarne Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce. Naszą Prowincję reprezentował o. Marian Puchała, wikariusz prowincjalny.

21 X 2016 –  o. Antoni Bochm, prowincjał poświęcił biura „Misyjnych Dróg”. Biura te znajdują się w domu prowincjalnym w Poznaniu. Redaktorem naczelnym jest o. Marcin Wrzos OMI.

21 X 2016 –  odwiedziny biskupa Tadeusza Lityńskiego (diecezja zielonogórsko-gorzowska) w poznańskim klasztorze.

Ojciec Antoni Bochm OMI podczas ostatniej Rady Prowincjalnej złożył rezygnację z funkcji prowincjała w związku z jego wyborem na Radnego Generalnego na Europę. Do czasu wyboru jego następcy funkcję prowincjała będzie pełnił  o. Marian Puchała OMI, wikariusz prowincjalny.

8 XI 2016 – dzień misyjny w kościele Chrystusa Króla na Górczynku. Mszy św. przewodniczył i kazanie wygłosił  bp Radosław Zmitrowicz z Ukrainy.

14 XI 2016 – dzień skupienia i pożegnanie  o. Antoniego Bochma.
W dniu dzisiejszym o. Antoni przeprowadził w naszej wspólnocie dzień skupienia. O godz. 16.00 przybliżył nam zagadnienia poruszane na ostatniej Kapitule Generalnej naszego zgromadzenia. O godz. 18.30 w kościele Chrystusa Króla wygłosił kazanie o wierze i przywiązaniu do Chrystusa. Zaś Mszy św. przewodniczył bp Jacek Pyl, który obecnie przebywa na Krymie. Jutro o. Antoni udaje się do Rzymu, gdzie obejmuje urząd Radnego Generalnego na Europę

Poznań – uroczystościom odpustowym w parafii Chrystusa Króla przewodniczył bp Jacek Pyl z Krymu.

7-9 XII 2017 – o. Paolo Archiati z Rzymu przeprowadził w naszym klasztorze konsultacje dotyczące przyszłego kandydata na prowincjała.

15 XII 2016 – w ostatnim czasie, w naszym klasztorze dokonano kilka remontów. Odnowiono schody przed klasztorem, rozmównicę klasztorną, zamontowano również barierki przy ulicy Mikołowskiej. Obecnie rozpoczął się remont kaplicy klasztornej.

17 I 2017 – superior generalny – o. Louis Lougen, działając za zgodą swojej rady zebranej na sesji plenarnej w Rzymie, mianował o. Pawła Zająca prowincjałem polskiej Prowincji Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na pierwsze trzylecie.

 

 

25 I 2017 –  przypadła 201 rocznica powstania Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, O godz. 18.30 odbyła się w dolnym kościele Msza św., której przewodniczył i kazanie wygłosił o. Marian Puchała, p.o. prowincjała.

17 II 2017 – instalacja nowego prowincjała w Obrze i rocznica zatwierdzenia Konstytucji i Reguł Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów.

6 II 2017 – odbyły się w Brukseli rozmowy dotyczące duszpasterstwa polonijnego w Belgii. W spotkaniu uczestniczył m.in. bp Wiesław Lechowicz, o. prowincjał nominat –  Paweł Zając, o. Marian Puchała, p.o. prowincjała

17 II 2017 – nowi wikariusze: o. Sławomir Dworek OMI – wikariusz prowincjalny i  o. Marian Puchała OMI – wikariusz prowincjalny ds. delegatur, misji i dystryktów zagranicznych.
O. Marian przebywał od 10 do 17 marca w Aix en Provence, gdzie odbyło się spotkanie oblatów z Beneluxu.

Remont kaplicy klasztornej domu prowincjalnego w Poznaniu dobiega końca ! Pozostały jeszcze do zamontowania ławki, obrazy i droga krzyżowa.

OBLACI Z POZNANIA W „LEGENDARNEJ” ARCE PANA. Od 5 Niedzieli Wielkiego Postu o. Paweł Ratajczyk i o. Joachim Kusz przewodniczyli Misjom św. w Krakowie Nowej Hucie – w parafii Matki Bożej Królowej Polski (Arka Pana).

8-9 IV 2017 – przebywał w Poznaniu o. Antoni Bochm, radny generalny na Europę.

17-21 2017 – gościliśmy  bpa Radosława Zmitrowicza z Ukrainy.

18 IV 2017 –  do poznańskiej wspólnoty Misjonarzy Oblatów M.N. przybył ze Świętego Krzyża nowy domownik: o. Sławomir Dworek – wikariusz prowincjalny.

2 II 2017 –  pożegnaliśmy naszego domownika o. Mariana Puchałę, wikariusza prowincjalnego ds. delegatur, misji i dystryktów. Jego nowym domem będzie klasztor na Świętym Krzyżu.

15-16 V 2017 –  gościliśmy w domu prowincjalnym bpa Jana Kota z Brazylii.

18 V 2017 –  wspólnota poznańska oblatów przeżywała dzień skupienia. Animatorem był ks.  Krzysztof Frąszczak, wykładowca liturgiki na UAM, ceremoniarz arcybiskupi i odpowiedzialny w naszej archidiecezji za szafarzy.